Place: Bethesda Baptist Church  North Hwy. 151 Lafayette Ga.
Date: Aug. 14th.
Time:10:30 am

247 Responses to “Bethesda Baptist Church Sun., Aug 14th. 10:30 AM”

 1. Gerald Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 2. Dwight Says:

  .

  спс за инфу!!…

 3. jaime Says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 4. Sergio Says:

  .

  thanks for information!…

 5. Rick Says:

  .

  ñïñ!…

 6. michael Says:

  .

  tnx for info!!…

 7. leon Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 8. william Says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 9. nelson Says:

  .

  ñïàñèáî!…

 10. stephen Says:

  .

  tnx for info….

 11. lynn Says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 12. Timothy Says:

  .

  áëàãîäàðþ!…

 13. matthew Says:

  .

  áëàãîäàðþ….

 14. Jonathan Says:

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 15. jimmie Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 16. Leo Says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 17. Rick Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 18. earl Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 19. joshua Says:

  .

  good….

 20. Herman Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 21. Jorge Says:

  .

  ñïñ!!…

 22. Francisco Says:

  .

  good info!…

 23. herman Says:

  .

  tnx for info!…

 24. Eddie Says:

  .

  thanks!…

 25. Pedro Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 26. frank Says:

  .

  ñïñ….

 27. richard Says:

  .

  ñïñ….

 28. Austin Says:

  .

  ñïñ!!…

 29. wallace Says:

  .

  ñïñ….

 30. Adam Says:

  .

  ñïñ….

 31. adrian Says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 32. Leroy Says:

  .

  thanks!…

 33. johnnie Says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 34. arnold Says:

  .

  tnx….

 35. Robert Says:

  .

  tnx for info!!…

 36. Gene Says:

  .

  thank you….

 37. Perry Says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 38. Homer Says:

  .

  ñïàñèáî!!…

 39. terrence Says:

  .

  thanks for information….

 40. alberto Says:

  .

  ñïñ!…

 41. William Says:

  .

  thanks!…

 42. Jon Says:

  .

  thanks….

 43. Julian Says:

  .

  ñïñ!!…

 44. Wallace Says:

  .

  good….

 45. willard Says:

  .

  thanks for information….

 46. Lynn Says:

  .

  ñïñ!!…

 47. Lee Says:

  .

  thanks!!…

Leave a Reply